ข่าวประชาสัมพันธ์
การแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถตู้โดยสารสาธารณะ

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 127 คน)
 

            นายกรัฐมนตรี ให้กระทรวงการคลังร่วมกับกระทรวงคมนาคม พิจารณาความเป็นไปได้ในการกำหนดมาตรการทางภาษีเพื่อสนับสนุนให้มีการใช้ยานพาหนะในการเดินทางอย่างปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในระยะต่อไป เช่น การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะปรับเปลี่ยนการใช้พลังงานในการขับเคลื่อนรถจากก๊าซปิโตรเลี่ยมเหลว (LPG) เป็นก๊าซธรรมชาติ (NGV) และการใช้รถโดยสารประจำทางขนาดเล็ก ในการให้บริการการเดินทางแก่ประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง แทนการใช้รถตู้โดยสารที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้ง ให้ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดจากรถ เช่น ปัญหาจากสภาพรถ การติดตั้งแก๊สรถยนต์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และติดตั้งระบบ GPS รถโดยสารสารธารณะ ตลอดจน ติดตั้งกล้องในห้องโดยสารและกล้องหน้ารถให้ครอบคลุมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท

            โดยการดำเนินโครงการ " มั่นใจทั่วไทย รถใช้ GPS” กรมการขนส่งทางบกได้จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS (GPS Transportation Management Center) ขึ้นมา เพื่อทำหน้าที่กำกับ ดูแล ตรวจสอบการเดินรถ และบริหารข้อมูลการเดินรถให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ ทั้งในด้านการลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งพัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถให้มีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพ

 

 

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี