ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเน็ตประชารัฐ

วันที่ 30 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 474 คน)
 

           ในการขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษกิจภายในประเทศ (โครงการเน็ตประชารัฐ) วงเงิน ๑๓,๐๐๐ ล้านบาท บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ติดตั้งโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านสื่อสัญญาณสายเคเบิลใยแก้วนำแสง (FTTx)   พร้อมจัดให้มีจุดให้บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายกับผู้ใช้บริการหมู่บ้านละ ๑ จุดให้บริการ นำไปใช้ประโยชน์ เกิดผลผลิต” โดยมีครู กศน. เป็นวิทยากรแกนนำเชื่อมโยงความรู้ไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ ภายในระยะเวลา ๖ เดือน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อโครงข่ายเน็ตประชานรัฐไปยังบ้านเรือนประชาชนได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม เนื่องมาจากไม่ต้องลงทุนโครงข่ายด้วยตนเอง ประชาชนผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงความรู้และบริการที่เป็นประโยชน์ทางด้านสาธารณสุข เช่น การรักษาพยาบาลทางไกล ด้านการศึกษา เช่น การศึกษาประเภทาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านบริการของรัฐ เช่น การใช้บริการข้อมูลเป็นต้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี