ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรีประชาสัมพันธ์ยื่นแบบ ภ.ง.ด.๙๐,๙๑ ประจำปีภาษี ๒๕๖๐

วันที่ 31 ม.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 243 คน)
 

ร้อยตำรวจตรีหญิงสุนันทา ยอดระยับ สรรพากรพื้นที่ราชบุรี แจ้งว่า ขณะนี้ถึงกำหนดเวลาของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.๙๐ ภ.ง.ด.๙๑) ประจำปีภาษี ๒๕๖๐ ซึ่งจะเริ่มยื่นแบบฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ จึงขอให้ผู้มีเงินได้ถึงเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดยื่นแบบแสดงรายการพร้อมใช้สิทธิหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่างๆให้ถูกต้อง ทั้งนี้หากยื่นแบบแสดงรายการภาษีผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เว็ปไซด์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือยื่นผ่อน Rd smart application ทางโทรศัพท์มือถือ จะได้รับสิทธิขยายเวลาการยื่นแบบฯ และชำระภาษีออกไปจนถึงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ สำหรับผู้ที่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้เกินและขอคืนภาษี ขอแนะนำให้สมัครพร้อมเพย์ก่อนการยื่นแบบแสดงรายการ จะได้รับการคืนภาษีรวดเร็วกว่าการคืนภาษีด้วยเช็ค สำหรับรายการหักค่าลดหย่อนปีภาษี ๒๕๖๐  

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อสิทธิประโยชน์ในทางภาษีของท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือติดต่อสอบถามได้ที่ RD Call Center โทร. ๑๑๖๑ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี โทร. ๐-๓๒๗๑-๙๕๐๐

               


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี