ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การกำหนดมาตรการขอความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมไฟป่า

วันที่ 2 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 146 คน)
 

                     นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ฤดูแล้งของทุกปีมักจะเกิดไฟป่าขึ้นเป็นประจำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งสาเหตุประการหนึ่งเกิดจากการเผาเพื่อเตรียมพื้นที่การเกษตร หาของป่าแล้วไฟลุกลาม ทำความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้เป็นจำนวนมหาศาล ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อเข้าดำเนินการระงับดับไฟป่าเป็นจำนวนมาก

                เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากไฟป่า กรมป่าไม้จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันไฟป่า ดังนี้ จัดทำแนวกันไฟและควบคุมไฟมิให้ลุกลามไปยังพื้นที่อื่น ๆ

เมื่อพบเห็นไฟไหม้ป่าบริเวณใดให้ช่วยกันดับไฟโดยเร็วเพื่อมิให้ไฟขยายเป็นวงกว้าง หากเป็นกรณีไฟรุนแรงไม่สามารถดับได้ขอให้รีบแจ้งกรมป่าไม้ โทรศัพท์สายด่วน 1310 กด 3 เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปดำเนินการดับไฟได้ทันการณ์ กรณีการจุดไฟเผาป่า หรือปล่อยให้ไฟลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้พุทธศักราช 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถือเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ต้องระวางโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี