ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรองเพื่อให้สมาคมและมูลนิธิมีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิผู้บริโภค

วันที่ 5 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 346 คน)
 

           นายวิสิษฎ์  พวงเพชร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 40 41 และ 42 ได้กำหนดให้สมาคมและมูลนิธิที่มีวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองผู้บริโภคหรือต่อต้านการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมทางการค้าสามารถยื่นคำขอให้คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภครับรอง เพื่อให้สมาคมและมูลนิธิมีสิทธิและอำนาจฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว และมีผลใช้บังคับแล้ว

            จึงขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560 ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศดังกล่าวได้จากเว็บไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th ในหัวข้อ "ข่าวบริการ” เรื่องประกาศกฎกระทรวงการยื่นคำขอและการรับรองสมาคมและมูลนิธิเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี