ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3

วันที่ 7 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 301 คน)
 

            นายวิทวัส  ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยว่า สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรวุฒิบัตรความรู้ทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สำหรับนักสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 3  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักสื่อสารมวลชนมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมถึงสามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในสภาวการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลต่อการทำงานในฐานะนักสื่อสารมวลชน

ผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานได้ที่ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ด้านทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 วงเล็บมุมซอง (สมัคร วปส.3) สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.kpi.ac.th โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561 (ในวันเวลาราชการ) โดยไม่มีค่าธรรมเนียมการเรียนตลอดหลักสูตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร สถาบันพระปกเกล้า 02-1419756 ,02-1419755,02-1419753


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี