ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 
            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า กระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โดยจากการเฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม -7 พฤศจิกายน 2560 มีรายงานผู้ป่วยจำนวน 171,930 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 262.78 ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสียชีวิต 49 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย 28.5 ต่อประชากรแสนคน และพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นผู้มีปัจจัยเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ มีโรคประจำตัว ซึ่งขณะนี้พบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดจำนวนมาก และคาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องไปจนถึงหลังปีใหม่ที่ตรงกับช่วงฤดูกาลระบาดของปี 2561 ประกอบกับตั้งแต่ต้นไป 2560 เป็นต้นมา มีการระบาดของผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน โดยพบว่าสถานที่ที่พบผู้ป่วยมากที่สุด 3 อันดับแรก คือ สถานศึกษา เรือนจำ และค่ายทหาร รวมทั้งข้อมูลจากศูนย์ไข้หวัดใหญ่แห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบว่าเชื้อไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดในประเทศไทยมีการปรับสายพันธุ์ทีละเล็กละน้อย อยู่ตลอดเวลา ทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีน ไม่สามารถป้องกันได้เต็มที่จากสถานการณ์ดังกล่าวจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนในพื้นที่ที่มีคนรวมตัวกันจำนวนมากแห่งอื่นด้วย เช่น สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ร้านเกมส์ สถานที่ทำงาน สถานสงเคราะห์ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน หอพัก ห้องชุด เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เด็กเล็กและหญิงตั้งครรภ์
             จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำในการป้องกันและแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็ปไซต์จังหวัดราชบุรี www.ratchaburi.go.th หัวข้อ "ข่าวบริการ”

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี