ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีเชิญชวนสมัครเข้าร่วมสัมมนา “Local Franchise Roadmap”

วันที่ 12 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)
 

นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจได้ดำเนินการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ร่วมกับศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ รวมทั้งสร้างความเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและกลุ่มบุคคลที่ดีรับสิทธิในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ตลอดจนสามารถเป็นพี่เลี้ยงสร้างอาชีพให้กับผู้ลงทะเบียนในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ว่างงาน มีอาชีพเป็นของตัวเองและจะทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างเงิน และสร้างรายได้ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงงานกับโครงการแฟรนไชส์ สร้างอาชีพเพื่อผู้มีรายได้น้อย

การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โดยกำหนดเปิดโครงการและจัดงาน "Local Franchise Roadmap” ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น (ห้องทิพวรรณบอลลูม ชั้น L) จังหวัดนนทบุรี  กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาฯ สามารถกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ https://goo.gl/bwGHpy


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี