ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การรับสมัครพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน

วันที่ 14 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 66 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมการท่องเที่ยว ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยมาตรา 12(4)กำหนดให้มีเขตพื้นที่ในท้องถิ่นหรือชุมชนใดเพื่อให้มัคคุเทศก์ ซึ่งได้รับการยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรา 51 ทำหน้าที่มัคคุเทศก์ รวมทั้งกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน เอกสารประกอบการสมัคร 1.ใบสมัครขอรับการตรวจประเมินพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 2.ข้อมูลประกอบการสมัครเพื่อกำหนดเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน 3.หลักเกณฑ์เพื่อการประกาศเขตพื้นที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชน ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครดังกล่าวได้ที่ www.tourism.go.th

            ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นเอกสารการสมัครให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ทาง Email:ratchaburi@mots.go.th ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี