ข่าวประชาสัมพันธ์
การดำเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

วันที่ 15 ก.พ. 2561 (จำนวนคนอ่าน 244 คน)
 

              ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.โสภณ  พวงสุวรรณ  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ประธานคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เปิดเผยว่า ตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 24 เมษายน 2561 และสภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครและเสนอรายชื่อเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี โดยสามารถสมัครหรือเสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ -16 มีนาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีคุณสมบัติตามมาตรา 29 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง ทำการสอนหรือมีประสบการณ์ด้านการบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือเคยดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง หรือดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งศาสตรจารย์
              ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง โดยผู้สมัครสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง(www.mcru.ac.th)หรือขอรับใบสมัครได้ที่ทำการกองเลขานุการคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีฯ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-261790-7 ต่อ1103


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี