ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.ราชบุรีขอความร่วมมือเฝ้าระวังและเตือนภัยเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในประเพณีลอยกระทง ปี 2554

วันที่ 7 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
 
           นางสุลักขณา ชิ้นศุภร สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ตรงกับเทศกาลวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีดีงามสืบต่อกันมาแต่โบราณ เป็นการขอขมาแก่พระแม่คงคาตามคติความเชื่อ เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมของไทยไว้ และให้รู้ถึงคุณค่าของน้ำหรือแม่น้ำลำคลอง ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาในเทศกาลดังกล่าวอย่างเหมาะสม และสนับสนุนให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
           สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี จึงขอความร่วมมือหน่วยงานภาคราชการ หน่วยงานเอกชน ตลอดจนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและเยาวชนได้ใช้ช่วงเวลาในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2554 อย่างเหมาะสม ปลอดจากการดื่มสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่างๆ และประชาสัมพันธ์ให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ระมัดระวัง บุตรหลานในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง อาทิ การเล่นประทัด การเกิดอุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท เป็นต้น เพื่อให้เทศกาลวันลอยกระทงเป็นประเพณีอันดีงามสืบไป///น.ส.ชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี