ข่าวประชาสัมพันธ์
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็ก

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 19 คน)
 

             สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จังหวัดปทุมธานี ได้รับอุปการะเด็กชายอาทิตย์ แทนนำ เกิดวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ บิดาไม่ปรากฏ มารดาชื่อ นางสาวบุญหนา แทนนำ เนื่องจากบิดามารดาแยกทางกัน มารดาต้องการไปประกอบอาชีพ ไม่สามารถให้การเลี้ยงดูบุตรได้ นำส่งโดย มารดาเด็กเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๖ แต่ปัจจุบันมารดาเด็กได้ขาดการติดต่อไป

            เพื่อให้การสงเคราะห์และคุ้มครองสวัสดิภาพแก่เด็กดังกล่าว ได้เป็นไปอย่างเหมาะสมหากผู้ใดเป็นญาติของเด็ก ขอให้แจ้งให้ทราบและขอให้นำหลักฐานสูติบัตรเด็ก บัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะบียนบ้าน ไปติดต่อได้ที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ๒/๔๐ หมู่ ๒ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๗ ๑๑๗๒ ต่อ ๑๔ – ๑๖ และ ๐ ๒๕๗๗ ๒๓๔๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี