ข่าวประชาสัมพันธ์
ขนส่งจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
 

            นายสมพงษ์  เทียนชัยเกิดศิลป์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ขนส่งจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองผู้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยความสะดวกการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง คณะอนุกรรมการฯ ได้มีประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนสิทธิจราจรระหว่างไทย-กัมพูชา ตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และประกาศเชิญชวนผู้สนใจเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม ในการเริ่มใช้ความตกลงในการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จุดผ่านแดนมุกดาหาร-สะหวันนะเขต และแดนสะหวัน-ลาวบาว

             ผู้สนใจสามารถขอรับคำขอได้ที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัดหรือดาวน์โหลดคำขอได้ที่ www.dlt.go.thและยื่นคำขอตามแบบที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 19 มีนาคม 2561 ได้ที่ 1.ส่วนประกอบการขนส่งสินค้า สำนักการขนส่งสินค้า กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8491 2.ส่วนการขนส่งผู้โดยสารไม่ประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8521 3.สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตความรับผิดชอบ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี