ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช 2561

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 42 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมศาสนาว่า ตามราชประเพณีพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ สมาคม มูลนิธิ ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป ที่มีจิตศรัทธานำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ พระอารามหลวงทั่วราชอาณาจักรในกฐินกาล ในปีพุทธศักราช 2561 ผู้มีจิตศรัทธาสามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายชื่อพระอารามหลวงในจังหวัดราชบุรีที่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทานและยังไม่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2561 1.วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง นางนฤมล พุฒิวิทยาธร 2.วัดศรีสุริยวงศาราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3.วัดบัวงาม ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก กรมทรัพยากรน้ำ 4.วัดสุรชายาราม (หลุมดิน) ตำบลหลุมดิน อำเภอเมือง สำนักงานการประปาภูมิภาคที่ 3 บ้านโป่ง 5.วัดสัตตนารถปริวัตร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ยังไม่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน 6.วัดเขาวัง ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ยังไม่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน 7.วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง ยังไม่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน 8.วัดหนองหอย ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมือง ยังไม่มีผู้ขอรับผ้าพระกฐินพระราชทาน

            ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาแจ้งความประสงค์ได้ที่กรมการศาสนา อาคารกระทรวงวัฒนธรรม ชั้น 2 เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ 0-2209-3722 โทรสาร 0-2202-9632 หรือแจ้งความประสงค์ได้ที่พระอารามหลวงในจังหวัดโดยตรง ทั้งนี้สามารถตรวจสอบรายชื่อวัดที่มีผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินได้ทางเว็บไซต์ http://www.dra.go.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี