ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน ISO 9001

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 240 คน)
 

            นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จะดำเนินโครงการพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐาน  ISO 9001 ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ไทยให้มีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 เป็นที่น่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับจากการใช้บริการอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ โดยมีผู้บริหารและพนักงานที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดโครงการ กิจกรรมหลักของโครงการ 1.การอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดทำมาตรฐาน ISO 9001 2.การตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน ISO  โดยธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการตรวจประเมินจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน  3.การศึกษาดูงานธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ที่ประสบความสำเร็จจากการมีระบบมาตรฐานสากล

            ผู้สนใจกรอกใบสมัครส่งไปยังที่ปรึกษาโครงการฯ  ทางโทรสารหมายเลข 02-9545722 หรือ E-mail:info@thailogistics.org หรือส่งไปยังกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่วนส่งเสริมธุรกิจโลจิสติกส์ โทรสารหมายเลข 02-547-5952 หรือ E-mail:logisticsdbd@gmail.com ภายในวันที่ 23 มีนาคม 2561 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี