ข่าวประชาสัมพันธ์
พาณิชย์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์กิจกรรมยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง

วันที่ 5 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 39 คน)
 

            นายวิฑูร  สุขพูล  พาณิชย์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ ได้ดำเนินกิจกรรมยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีก โดยมีสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นที่ปรึกษาโครงการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนายกระดับศักยภาพสหกรณ์และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศ ให้มีการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้บริโภคและสามารถเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจให้กับสหกรณ์ และธุรกิจค้าส่งค้าปลีกรายอื่น ทำให้เกิดการสร้างรายได้ที่มั่นคง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 1.การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจค้าส่งค้าปลีกโดยกำหนดเปิดโครงการและจัดงาน ยกระดับสหกรณ์ไทย-สร้างค้าปลีกไทยเข้มแข็ง ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโครงการเนื่องจากสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ 2.การประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพด้านการบริหารจัดการ โดยผู้เชี่ยวชาญ 3.การจัดทำแผนปฏิบัติการและวิธีการดำเนินงานในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจค้าส่งค้าปลีกเฉพาะแต่ละราย 4.การให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ สถานประกอบการ 5.การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์มาใช้ในการบริหารจัดการร้านค้า

            ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการส่งใบสมัครทาง e-mail:bizpromotion.dbd@gmail.com ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี