ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 7 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 70 คน)
 
            นางอัตถจินดา  อินทรทัต ประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี  เปิดเผยว่า กรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดทำระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อน ในเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th แบนเนอร์ "แจ้งเรื่องการทุจริตบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ กรมประชาสัมพันธ์มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพิ่มขึ้นและเป็นไปตามมาตรการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-พ.ศ.2564)
           ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ประพฤติมิชอบและผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ตลอดจนสื่อสารกับบุคลากรภายใน ในการร่วมมือกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี