ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561

วันที่ 7 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 80 คน)
 

            นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี 2561 ได้จัดประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  ลักษณะของผลงานที่ส่งเข้าประกวด เป็นวรรณกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย เรื่องสั้น เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ต้นฉบับผลงานต้องเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 จำนวนไม่เกิน 10 หน้า โดยประมาณ หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์(16 พอยท์) บทกวี เป็นวรรณกรรมประเภทบทกวี หากเป็นบทกวีฉันทลักษณ์ ขนาดความยาว 6-12 บท ถ้าเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) ขนาดความยาวไม่เกิน 2 หน้ากระดาษโดยพิมพ์หรือเขียนลงในกระดาษ เอ 4 หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 ตัวพิมพ์(16 พอยท์)หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง คุณสมบัติของผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน รางวัลพานแว่นฟ้า ประเภทเรื่องสั้นและประเภทบทกวี 1.รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล 60,000 บาท 2.รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล ได้รับโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเงินรางวัล รางวัลละ 40,000 บาท 3.รางวัลชมเชย 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเงินรางวัล รางวัลละ 20,000 บาท

            ผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดสามารถส่งได้ดังนี้ ส่งผลงานเข้าประกวดทางไปรษณีย์ได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซองว่า "ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า” ส่งผลงานโดยตรงได้ที่ กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ส่งผลงานรูปแบบไฟล์ PDF ได้ที่ อีเมล์ phan@parliament.go.th เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-22442515-6 หรือ 0-2244-2522 ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับรางวัลได้ที่ www.parliament.go.th/phan และเพจเฟซบุ๊ก "รางวัลพานแว่นฟ้า”


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี