ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเชิญชวน ร่วมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

วันที่ 9 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 345 คน)
 

              นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า จังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.ปฤถา พรหมเลิศ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทย ได้ลงพื้นที่ในเขตภาคเหนือ 17 จังหวัด และได้เดินทางลงไปในพื้นที่จังหวัดลำพูน เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะชุมชนบ้านป่าบุก เทศบาลตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ซึ่งชุมชนแห่งนี้ เป็นชุมชนที่ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะอันดับหนึ่งของประเทศ ประจำปี 2560 เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง คือ ครัวเรือน โดยการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งได้มีดำริให้ประธานแม่บ้านมหาดไทยในเขตภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด นำหลักการ 3R (3Rs:Reduce Reuse และ Recycle) ในพื้นที่ดังกล่าว ไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการขยะต้นทาง และให้จัดทำ "ถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัด

            จังหวัดราชบุรีขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกครัวเรือนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน ในครัวเรือนของตนหรือใช้จุดพื้นที่จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน  เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะอินทรีย์และขยะเปียกให้แก่ผู้สนใจ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี