FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี

วันที่ 9 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 283 คน)
 
องคมนตรี ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี
 
 
วันนี้(9 มี.ค. 61) นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เพื่อสนองพระราชดำริ และพระราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนำโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชผนวกเข้ากับการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชน เป็นการสร้างเครือข่ายประสานงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รวมทั้งร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือ และการประสานงานที่ดีต่อไป ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ และส่งเสริมการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งสู่มาตรฐานสากล โดยคณะผู้บริหารฯ ได้รายงานผลการดำเนินงาน การจัดระบบบริการสุขภาพ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข โอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรเด็กน้อยรอยต่อสองแผ่นดิน แก่เด็กที่เกิดในช่วงวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559 ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง และมอบถุงของขวัญพระราชทานแก่ผู้ป่วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ จำนวน 72 ชุด
 
 
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จอมบึง ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและฟื้นฟูสุขภาพ เปิดบริการในปีพุทธศักราช 2521 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร พระอิสริยยศขณะนั้น ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2521 เปิดให้บริการเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ต่อมาได้มีการขยายกรอบอัตรากำลังและยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียงในปีพุทธศักราช 2538 รับผิดชอบเขตอำเภอจอมบึง ซึ่งมีประชากรกว่า 60,000 คนให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชน เฉลี่ย 600 คนต่อวัน
 
 
วรปรัชญ์/ข่าว
รุ่ง/ภาพ
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี