FONTSIZE
ข่าวเด่นราชบุรี
จังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำลูกจ้างต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากพ้นกำหนดมีโทษปรับและจำคุก

วันที่ 13 มี.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 381 คน)
 
จังหวัดราชบุรีเน้นย้ำให้สถานประกอบการนำลูกจ้างต่างด้าวมาขึ้นทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ หากพ้นกำหนดมีโทษปรับและจำคุก
 
วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายจ้างในจังหวัดราชบุรีต่างนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาจัดทำปรับปรุงทะเบียนประวัติ ตรวจลงตรา (VISA) ขออนุญาตทำงาน ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนหรือทำประกันสุขภาพให้แล้วเสร็จ โดยจังหวัดราชบุรีได้บูรณาการหน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จจังหวัดราชบุรี (One Stop Service : OSS) ที่บริเวณตลาดเดอะนายน์ ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี และจะปิดศูนย์ฯสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จึงทำให้แรงงานต่างด้าวมาใช้บริการในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะ ส่วนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกได้มีการปรับปรุงให้รองรับได้อย่างเพียงพอ
 
 
นางอารมณ์ วาจารัตน์ จัดหางานจังหวัดราชบุรีกล่าวถึงการบริหารจัดการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จฯว่า ช่วงแรกคนมารับบริการน้อยเพราะสถานประกอบการส่วนใหญ่ติดปัญหาเรื่องเงิน แล้วคาดว่าตั้งแต่ช่วงกลางเดือนมีนาคมจนถึงวันปิดศูนย์คนจะมาก โดยจังหวัดราชบุรีมีแรงงานต่างด้าวทั้งสิ้น 25,000 คน ส่วนการให้บริการออกบัตรจะได้ 750 คนต่อวัน
 
 
จัดหางานจังหวัดราชบุรีได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวปี 2560 เนื่องจากกฏหมายเดิมมีอัตราโทษที่รุนแรง จึงมีมติให้ยกเลิกโทษจำคุก และปรับลดโทษการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับอนุญาติให้ทำงานอย่างถูกกฏหมาย หรือทำงานที่ห้ามแรงงานต่างด้าวทำ โดยปรับใหม่เป็น 5,000 - 50,000 บาทต่อคน รวมทั้งปรับอัตราโทษนายจ้างที่ใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย เป็น 10,000 -100,000 บาท หากนายจ้างกระทำผิดซ้ำจะมีโทษจำคุกเพิ่มไม่เกิน 1 ปี
 
วรปรัชญ์/ภาพ/ข่าว
 
 

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี