ข่าวเด่นราชบุรี
ราชบุรีเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

วันที่ 14 มี.ค. 2561 )

จังหวัดราชบุรีเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน

          วันนี้ (14 มีนาคม 2561) เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร)พร้อมคณะทำงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เพื่อประชุมร่วมกับคณะกรรมการชุนชนต้นแบบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้แผนงาน โครงการที่ระเบิดจากในชุมชนต้นแบบอย่างแท้จริง พร้อมทั้งตรวจสภาพพื้นที่โครงการคลองบางสองร้อย ซึ่งเป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีคัดเลือกจากชุมชนต้นแบบของจังหวัดราชบุรีเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

          เจ้าหน้าที่ของรัฐประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยประชาชนและมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน และเห็นชอบในหลักการของชุมชนต้นแบบที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกแห่งเสนอมา สำหรับชุมชนต้นแบบของจังหวัดราชบุรีคือชุมชนตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม ซึ่งจะได้ดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาลำน้ำคลองบางสองร้อยตามวิถีชีวิตบนความพอเพียงต่อไป

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี