ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 6 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 24 พ.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

             จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3x4 เมตร จำนวน 6 โรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 525,600.00 บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.energy.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 3233 4864-7 ในวันและเวลาราชการ

             


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี