ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีเตือนผู้ประกอบการค้าปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและห้ามฉวยโอกาสกักตุนขึ้นราคาสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร

วันที่ 11 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 109 คน)
 
           นายณรงค์ ครองชนม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ (กกร.) ได้แจ้งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวม 4 ฉบับ ดังนี้ การกำหนดสินค้าและบริการควบคุม ปี 2554 (ฉบับที่ 2) , การแจ้งราคา รายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าควบคุมและการแสดงราคา ปี 2554 ,การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และจัดทำบัญชีคุมสินค้าควบคุม ปี 2554 และแบบแจ้งราคา รายละเอียด ปริมาณ สถานที่เก็บสินค้าควบคุม ปี 2554 โดยกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม 16 รายการ ได้แก่ กระดาษชำระ เครื่องนอน เครื่องสูบน้ำ ถ่านไฟฉาย ถังน้ำ ทราย ทรายบรรจุถุง เทียนไข น้ำดื่มบรรจุภาชนะ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผลิตภัณฑ์ทำยาแนวกันน้ำ รองเท้าบูธ เรือเล็กขนาดไม่เกิน 15 ที่นั่ง เสื้อชูชีพ และอิฐบล็อก ตามที่ได้เกิดอุทกภัยขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทย ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนทั้งด้านที่พักอาศัยและความยากลำบากในการหาซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค และอาจมีการฉกฉวยโอกาสกักตุนและจำหน่ายสินค้าในราคา ที่สูงเกินสมควร เป็นการซ้ำเติมประชาชนให้ได้รับความเดือดร้อนมากขึ้น เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้มีการฉกฉวยโอกาสซ้ำเติมประชาชน ด้วยการจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นในสถานการณ์อุทกภัย ในราคาที่สูงเกินสมควร
           จังหวัดราชบุรี จึงขอให้ผู้ประกอบการค้าปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยให้ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการไว้ที่ตัวสินค้าหรือบริเวณใกล้เคียงกับสินค้า ในลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน เปิดเผย สามารถอ่านได้ง่าย และตรงกับราคาที่จำหน่าย หากผู้ใดฝ่าฝืน มีความผิดมีโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และห้ามฉวยโอกาสกักตุนสินค้า โดยปฏิเสธการจำหน่าย หรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่สูงเกินสมควร หากผู้ใดฝ่าฝืน มีโทษจำคุกไม่เกินเจ็ดปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
           จังหวัดราชบุรีได้มีการจัดส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบราคาสินค้า รวมทั้งดูแลการปฏิบัติของผู้ประกอบการค้าตามกฎหมายอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง หากพบเห็นผู้ประกอบการค้ารายใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย สามารถแจ้งได้ที่ สำนักงานพาณิชจังหวัดราชบุรี ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง โทรศัพท์ 032-336995, 032-315150, 032-337106 และสำนักงานการค้าภายในจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-315046 , 032-338615///นายรชา วาสนาเชิดชู นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี