ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ยกเลิกประกาศการจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น

วันที่ 5 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

          ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล.11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยกำหนดแจกจ่ายเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นั้น

            สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รับรายงานจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ว่าในกระบวนการจัดจ้างมีการดำเนินการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนดและการดำเนินการในขั้นตอนต่างๆ ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎหมาย และหลักเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้ยกเลิกการประกวดราคาจ้างฯ ในครั้งนี้ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้วเห็นของตามที่เสนอ จึงขอยกเลิกประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและหอนอนเป็นอาคาร คสล. 11 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 7,580 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี