ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรียังคงพร้อมรับผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงเพิ่มเติม แม้ว่าขณะนี้มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงแล้ว กว่า 4,300 คน

วันที่ 13 พ.ย. 2554 )
 
            จังหวัดราชบุรีจัดตั้งศูนย์พักพิงสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 29 ศูนย์ สามารถรองรับได้จำนวน 7,480 คน ขณะที่มีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักพิงแล้ว จำนวน 4,343 คน และเพื่อให้การดำเนินการและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าส่วนราชการออกไปติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และรับทราบปัญหาอุปสรรค ของศูนย์พักพิงต่างๆ เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุง แก้ไข และใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป พร้อมทั้งจัดปะชุมติดตามประเมินผลเป็นประจำทุกวัน ตลอดจนได้กำชับให้ทางตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี จัดชุดสายตรวจ ออกตรวจเยี่ยมตามศูนย์ต่างๆ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร นอกจากนี้ ยังได้จัดบริการด้านต่างๆ ทั้งหน่วยแพทย์ดูแลด้านสุขภาพอนามัย การติดตั้งโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ตบริการฟรี บริการตัดผม สอนอาชีพ การจัดกิจกรรมสันทนาการ เพื่อผ่อนคลายความเครียดแก่ผู้พักพิง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้พักพิงในศูนย์ต่างๆของจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี กล่าวด้วยว่า แม้ว่าขณะนี้จะมีผู้ประสบอุทกภัยเข้ามาพักในศูนย์พักพิงของจังหวัดราชบุรีแล้ว กว่า 4,300 คน แต่จังหวัดราชบุรีก็ยังคงมีความพร้อมที่จะรองรับผู้ประสบอุทกภัยเพิ่มเติมได้อีกจำนวนกว่า 3,000 คน
 
ณิชารี ภควัตชัย//ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี