ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 15 มิ.ย. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

             สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างลอกร่องสวนและทำความสะอาดแปลงที่ราชพัสดุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างในครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,000,000.00 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้สนใจขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายังสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) ผ่านทางอีเมล์ http://new.forest.go.th/ratchabur 10/th/หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10(ราชบุรี) จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://new.forest.go.th/ratchabur 10/thและ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี