ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ให้สิทธิประกันสังคมแก่แรงงานอิสระ ผู้ประกันตนโดยสมัครใจมาตรา 40

วันที่ 5 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 68 คน)
 

             นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561  ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ได้เชิญผู้ดูแลผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ได้รับการพิจารณาเป็นผู้ทุพพลภาพ และรับเงินทดแทนการขาดรายได้บอกเล่าความรู้สึกภายหลังการได้รับพิจารณาเป็นผู้ทุพพลภาพจากคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2557 โดยได้รับเงินทดแทนเดือนละ 650 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี พร้อมรับของเยี่ยมจากประธานอนุกรรมการ

            นางสาวสิริเพ็ญ เทพพิทักษ์ ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ได้เปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี ห่วงใยและใส่ใจกับผู้ประกันตนภาคสมัครใจมาตรา 40 นอกจากจะได้รับเงินทดแทนแล้ว ทุกปีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีจะออกเยี่ยมผู้ทุพพลภาพพร้อมของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จึงขอเชิญชวนประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 พร้อมได้รับสิทธิประโยชน์ในกรณีเจ็บป่วย (เงินทดแทนการขาดรายได้) กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพ

            ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรีและสาขาบ้านโป่ง หรือที่สำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวกได้ทั่วประเทศ


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี