ข่าวประชาสัมพันธ์
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2562

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 73 คน)
 

           นางรัตนา  แก้วเกียรติยศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะดำเนินการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินเพื่อ    ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรสาขาต่าง ๆ ซึ่งเป็นผู้มีคุณความดี มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ สมควรเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินให้ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการและสนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์และความสามารถเข้าสู่สังคม โดยจะสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน จำนวน 4 สาขา คือ ปราชญ์เกษตรผู้ทรงภูมิปัญญาและมีคุณูปการต่อภาคการเกษตรไทย ปราชญ์เกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ปราชญ์เกษตรดีเด่น และปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดินจะได้เข้ารับพระราชทานโล่ หรือเหรียญเชิดชูเกียรติ หรือประกาศนียบัตรในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ รวมทั้งรางวัล หรือสวัสดิการอื่นใด ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดินกำหนด

            ขอเชิญชวนเกษตรกรหรือบุคคลที่มีคุณสมบัติ รวมทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน สามารถพิจารณาเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาได้ โดยยื่นแบบและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 สามารถ Download คู่มือ http://www.moac.go.th/philosopher-homeสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-323115


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี