ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอเชิญชวนเสนอชื่อเพื่อรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 106 คน)
 

               เนื่องในโอกาสวันสิทธิมนุษยชนสากล 10 ธันวาคม ประจำปี 2561 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่อุทิศตนปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชนให้สังคมได้รับรู้ และเผยแพร่ประวัติ ผลงานให้เป็นตัวอย่างแก่สาธารณะรวมทั้งเพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชน โดยแบ่งรางวัลเป็น 5 ประเภท รวมทั้งสิ้น 15 รางวัล ดังนี้ 1.บุคคลทั่วไป (ไม่เกิน 3 รางวัล) 2.เด็กและเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) (ไม่เกิน 3 รางวัล ) 3.สื่อมวลชน (ไม่เกิน 3 รางวัล) 4.องค์กรภาครัฐ (ไม่เกิน 3 รางวัล) 5.องค์กรภาคเอกชน (ไม่เกิน 3 รางวัล)

              ทั้งนี้ รางวัลบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วย โล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัล รางวัลละ 25,000 บาท โดยเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โทรศัพท์ 0-2141-3930-1 ดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อได้ที่ www.nhrc.or.th

จิรชัย ทัศนา ข่าว

6/ก.ค./61


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี