ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดตอน 2 จังหวัดราชบุรี(โซนอาหาร)

วันที่ 6 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 53 คน)
 

             สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มีความประสงค์จะสรรหาและคัดเลือกผู้รับจ้างประกวดราคางานปรับปรุงซ่อมแซมตลาดตอน 2 จังหวัดราชบุรี (โซนอาหาร) ถนนวรเดช ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

            ผู้สนใจติดต่อลงทะเบียนเข้าร่วมประกวดราคา ได้ที่ ณ โถงบริการผู้เช่า อาคาร 6 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เลขที่ 173 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 และสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

            รับเอกสารตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นและยื่นเอกสาร เช่น สำเนาบัตรประชาชน หนังสือบริคณห์สนธิฯ หนังสือมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนาม สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบ พร้อมชำระค่าแบบการปรับปรุงซ่อมแซมราคาฉบับละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ 5-10 กรกฎาคม 2561

            สำนักงานทรัพย์สินฯ จะแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สามารถเข้าร่วมประกวดราคาได้ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

            ผู้ผ่านคุณสมบัติรับฟังการชี้แจงขอบเขตงาน ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ตลาดตอน 2 จังหวัดราชบุรี

            กำหนดวันยื่นซองประกวดราคา วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. ลงทะเบียนประกวดราคา เวลา 09.00 น. ยื่นซองประกวดราคา ณ ห้องประชุมเทเวศร์ อาคาร 4 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบริหารงานพิเศษ โทรศัพท์ 0-2787-7284-85 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.crownproperty.or.th


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี