ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการบริหารจัดการไฟฟ้าในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 49 คน)
 

            รัฐบาลมุ่งพัฒนาเมืองยะลาให้เป็นเมืองต้นแบบการพัฒนาแบบพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development City ที่มีความมั่นคงด้านพลังงาน โดยดำเนินโครงการเมืองต้นแบบ "สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ในช่วงปี พ.ศ. 2560 – 2563 ซึ่งคณะกรรมาธิการพลังงาน ได้มีข้อเสนอแนะว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคควรนำโครงการโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) ที่ประกอบด้วยระบบไมโครกริตและระบบกักเก็บพลังงานที่เหมาะสมมาใช้ในการบริหารจัดการ ควบคุมการผลิต การส่งและการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าในอำเภอเบตง

            อย่างไรก็ตาม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เคยดำเนินโครงการเกี่ยวกับงานด้านระบบไมโครกริดมาก่อน ดังนั้นการกำหนดรายละเอียดสเป็คของอุปกรณ์และขอบเขตงานต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูลจากผู้ผลิตในท้องตลาด


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี