ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการติดตามโครงการที่ใช้งบประมาณของรัฐจำนวนมาก

วันที่ 9 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 25 คน)
 

            1.โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวง-อุดมธารา จ.เชียงใหม่

            การเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการขยายตัวของชุมชน ทำให้มีความต้องการใช้น้ำในปริมาณสูงกว่าปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนน้ำ และมีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นในอนาคตเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว กรมชลประทานได้พิจารณาแนวทางการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ โดยการบริหารจัดการน้ำร่วมกันของลุ่มน้ำบริเวณใกล้เคียงกัน ได้แก่ ลุ่มน้ำแม่แตง แม่งัด และแม่กวง โครงการนี้จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเฉลี่ยปีละ 160 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้เพิ่มพื้นที่ชลประทานโครงการแม่กวงอุดมธาราในฤดูแล้งจาก 17,060 ไร่เป็น 76,129 ไร่ เพิ่มน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม เฉลี่ยจากปีละ 13.31 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 49.99 ล้านลูกบาศก์เมตร

            2.โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จ.อุตรดิตถ์

            โครงการพัฒนาชลประทานอุตรดิตถ์ (เขื่อนทดน้ำผาจุก) เป็นหนึ่งในโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำน่าน โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 52 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทาน ดำเนินการโครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก ระยะเวลาดำเนินโครงการ 14 ปี (พ.ศ. 2553-2566) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอลับแล อำเภอตรอน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอศรีสัชณาลัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย อำเภอพรหมพิราม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก  กรมชลประทานได้เริ่มดำเนินการแล้ว พบว่า งานจ้างก่อสร้างเขื่อนทดน้ำอาคารประกอบพร้อมส่วนประกอบอื่น อยู่ระหว่างขออนุมัติปรับราคาและแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา พร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 อยู่ระหว่างแก้ไขแบบก่อสร้างในบางพื้นที่เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ระบบส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้ายพร้อมอาคารประกอบ ส่วนที่ 1 ได้ส่งมอบพื้นที่ให้ผู้รับจ้างวัดความยาวตามแนวคลองส่งน้ำ รวมประมาณ 18 กม. โดยจะทำรังวัดให้แล้วเสร็จและเร่งรัดให้เบิกจ่ายค่าที่ดินต่อไป

            3.โครงการลุ่มน้ำตาปี –พุมดวง จ.สุราษฎร์ธานี

            กรมชลประทานได้เริ่มศึกษาสำรวจ เพื่อวางแผนพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำตาปี-พุมดวง มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2510 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 52 ให้ดำเนินโครงการก่อสร้างเป็นระยะเวลา 8 ปี ใช้งบประมาณรวม 3,330 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีประชาชนในพื้นที่บางส่วนคัดค้านการก่อสร้างโครงการฯ จึงต้องใช้ พ.ร.ฎ. เวนคืนในการจัดหาที่ดินโดยการจ่ายเงินให้กับเจ้าของที่ดิน ในกรณีเจ้าของที่ดินไม่รับเงิน จะใช้วิธีวางเงินไว้กับธนาคารออมสินสำหรับที่ดินบางส่วนอยู่นอกเขต พ.ร.ฎ. เวนคืนจะใช้วิธีเจรจาตกลงซื้อขาย

            4.โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

            เมื่อปลายเดือน พ.ย. 31 ได้เกิดอุทกภัยในเขตพื้นที่หลายจังหวัดของภาคใต้ ทำให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือน พื้นที่เพาะปลูก และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก รวมทั้งในจังหวัดนครศรีธรรมราช กรมชลประทานจึงแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาจัดทำรายงานวางโครงการและออกแบบรายละเอียดโครงการบรรเทาอุทกภัย ฯ

            อย่างไรก็ตาม โครงการนี้ยังไม่สามารถดำเนินงานในบางส่วน เนื่องจากติดปัญหาประชาชนในพื้นที่ จึงต้องประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรับรู้เข้าใน หากเกิดฝนตกหนัก จำทำให้เกิดน้ำท่วมตัดผ่านถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 ซึ่งเกิดจากการระบายน้ำสู่ทะเลไม่ทันแต่โครงการฯ นี้จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้ จึงอยู่ระหว่างเจรจาขอรับการสนับสนุนจากประชาชนในการจัดหาพื้นที่ต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี