ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 88 คน)
 

            นางรวีวรรณ  เปรมปรี  คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังได้พัฒนาระบบบำเหน็จบำนาญและวิธีปฏิบัติในการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญ โดยให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่พ้นจากราชการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ แทนการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญทางเอกสาร ให้ผู้มีสิทธิลงทะเบียนขอรหัสผ่าน สำหรับเข้าระบบด้วยตนเอง เพื่อรักษาความปลอดภัยและเป็นการยืนยันตัวบุคคล โดยระบบการตรวจสอบบุคคลทางอินเตอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิใช้รหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน (Password) ที่ได้รับจาการลงทะเบียนในการเข้าระบบ เพื่อยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเลือกประเภทเงินที่ประสงค์จะขอรับ ดังนี้ 1.การขอรับบำเหน็จปกติ บำนาญปกติ บำเหน็จดำรงชีพ ของข้าราชการให้ใช้ แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือรับรองการขอเบิกบำเหน็จดำรงชีพ(แบบ สรจ.3)อิเล็กทรอนิกส์ 2.การขอรับบำเหน็จปกติ บำเหน็จรายเดือน ของลูกจ้างประจำ ให้ใช้แบบ 5313 อิเล็กทรอนิกส์ กรณีแสดงความประสงค์แล้ว ระบบจะนำข้อมูลประวัติที่มีผลต่อการคำนวณ บำเหน็จบำนาญ ของผู้มีสิทธิจากระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำของกรมบัญชีกลาง แสดงในแบบขอรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ หากข้อมูลที่แสดงไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ให้ผู้มีสิทธิกรอกรายการเพิ่มเติมหรือแจ้งขอแก้ไข ผ่านระบบให้ส่วนราชการผู้ขอตรวจสอบและดำเนินการต่อไป สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นสมาชิก กบข.หากประสงค์จะขอเงินที่มีสิทธิได้รับจาก กบข.ผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ e-Pension ให้ระบุในแบบขอรับด้วย ผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบและติดตามสถานะ การดำเนินงาน พร้อมทั้งพิมพ์เอกสารทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.แบบ 5300 อิเล็กทรอนิกส์ หรือแบบ 5313 อิเล็กทรอนิกส์ แล้วแต่กรณี ภายหลังลงทะเบียนยื่นเรื่องขอรับเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว 2.ประวัติการจ่ายเงินรายเดือน และรายปี 3.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้ส่วนราชการผู้ขอดำเนินการรับแบบคำขอทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการขอรับเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน ซึ่งมีรหัสผู้ใช้งาน (User ID) และรหัสผ่าน(Password) ที่กำหนดให้โดยกรมบัญชีกลาง ดำเนินการดังนี้ ตรวจสอบแบบคำขออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบกับหลักฐานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2527 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และให้นำหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการจ่ายเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญและเงินอื่นในลักษณะเดียวกันผ่านระบบบำเหน็จบำนาญ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ http://www.cgd.go.th/cs/rat/rat/หน้าหลัก.html


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี