ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก

วันที่ 11 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 65 คน)
 

               นายชยาวุธ  จันทร  ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ขอความร่วมมือให้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คณะกรรมการว่าด้วยฉลากได้ออกประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 41(พ.ศ.2561) ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ที่มีการนำสารเคมีมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก โดยจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 ปัจจุบันพบว่ามีการจำหน่ายอุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ที่มีการนำสารเคมีที่เป็นของเหลวบรรจุอยู่ภายใน และมีข่าวว่ามีผู้ได้รับอันตรายจากสารเคมีที่รั่วไหลออกมา จากข้อมูลผลการทดสอบทางวิทยาศาสตร์พบว่าของเหลวที่บรรจุอยู่ภายในเป็นสารเคมี เช่น เดคเคน (Decane) โนเนน (Nonane) เฮปเทน (Heptane) และกรดออกซาลิค (Oxalic acid) หากสินค้าดังกล่าวเกิดการชำรุดและสารเคมีรั่วไหลออกมาอาจส่งผลให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายต่อร่างกาย ดังนั้น เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าดังกล่าว จึงสมควรกำหนดให้อุปกรณ์สำหรับห่อหุ้ม (Case) โทรศัพท์เคลื่อนที่และเครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต ที่มีการนำสารเคมีที่เป็นของเหลวมาบรรจุอยู่ภายในเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ให้ระบุข้อความดังต่อไปนี้ไว้ในฉลากด้วย คำเตือน ต้องระบุว่า "อันตรายหากของเหลวรั่วไหล” ทั้งนี้ ข้อความที่เป็น "คำเตือน” ต้องใช้ตัวอักษรที่มีสีต่างจากสีพื้นผิวผลิตภัณฑ์ และมีขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นแสดงไว้ในลักษณะคงทนที่ผลิตภัณฑ์


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี