ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 200 กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet Q2612A จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 23 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 24 คน)
 

             สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยวิทยาลัยบรมราชชนนี ราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 200กล่อง และหมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet Q2612A จำนวน 100 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 732,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน) ดังนี้

            1.หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet CE285A จำนวน 200 กล่อง เป็นเงิน 472,000 บาท

            2.หมึกพิมพ์เลเซอร์ HP Laserjet Q2612A จำนวน 100 กล่อง เป็นเงิน 260,000 บาท

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bcnr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 03232 4603 ต่อ 134 หรือ 102 ในวันและเวลาราชการ

           

 


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี