ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ

วันที่ 31 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 23 คน)
 

              กองการประปา เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ (ท่อเมน) ประปา PVC (13.5) ขนาด dia 3 นิ้ว ความยาว 832 พร้อมเสา คสล. รับท่อ บริเวณชุมชนบ้านกิมเซี่ยงกง (คลองกำนัน) หมู่ที่ 7 ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 784,000.00 บาท ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

               ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 800.00 บาท ผ่านทางระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sridonpai.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทร. 0-3224-8174 ในวันและเวลาราชการ

จิรชัย ทัศนา ข่าว

31/ ก.ค. / 61


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี