ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี สอนแนะการจัดทำบัญชีสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่ 16 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 108 คน)
 
            นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ราชบุรี เปิดเผยว่าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้เข้าทำการสอนแนะการจัดทำบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและต้นทุนประกอบอาชีพแก่คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 จำนวน 57 ราย ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารทวิชกลิ่นประทุมของสหกรณ์โคนมหนองโพฯ ทั้งนี้ผู้บริหารของสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำบัญชีรายรับ-จ่าย ต้นทุนในการเลี้ยงโคนมและรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนของตนเองได้ ทำให้ตนเองเกิดการวางแผนในการใช้จ่าย การลงทุนประกอบอาชีพและนำประโยชน์จากการทำบัญชีมาใช้ตัดสินใจในการประกอบอาชีพในชีวิตประจำวันและทำให้เกิดการสร้างเงินออมได้ เป็นผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งส่งผลให้ครอบครัวและชุมชนยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งเป็นการเผยแพร่การจัดทำบัญชีให้กว้างขวางต่อไป ทั้งนี้คณะผู้บริหารยังได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สมาชิกของสหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด ในพระบรมราชูปถัมภ์กว่า 4800 รายด้วย
          พร้อมนี้หากองค์กรใด หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจต้องการศึกษาความรู้หรือขอคำแนะนำด้านการจัดทำบัญชีพร้อมสมุดบันทึกบัญชี สามรถขอรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-321856 ในวันเวลาราชการ///น.ส.ชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี