ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู

วันที่ 31 ก.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 35 คน)
 

              จังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างโครงการพัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ทางเข้าอุทยานหินเขางู ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 3,020,000.- บาท (สามล้านสองหมื่นบาทถ้วน) ให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ทราบสถานที่ก่อสร้างตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อจังหวัดราชบุรีไม่ได้

          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

              ผู้ที่สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 2,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบได้หลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ http://pvnweb.dpt.go.th/ratchaburi หรือ www.gprocurement.go.th หรือ โทร 0-3232-1852 และโทรสารหมายเลข 0-3232-3283 ในวันเวลาราชการ

จิรชัย ทัศนา ข่าว

25 / ก.ค. / 61


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี