ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์

วันที่ 16 พ.ย. 2554 (จำนวนคนอ่าน 75 คน)
 
             นางวันเพ็ญ จารุวัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ราชบุรี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2554 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี จัดอบรมการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2. ที่พัฒนาโดยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แก่เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดราชบุรี รวม 9 สหกรณ์ ข้าราชการและพนักงานราชการของ สตส.ราชบุรี รวมทั้งสิ้น 32 คน ณ ห้องประชุมของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจในการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ V2. และสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการบริหารงานสหกรณ์ให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดความโปร่งในและสามารถให้บริการแก่สมาชิกได้อย่างรวดเร็วทันทีตามต้องการ รวมทั้งสามารถออกรายงานทางการเงินเพื่อให้แสดงผลการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินของผู้บริหารและสามารถปิดบัญชีรวมทั้งจัดให้มีการประชุมใหญ่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้นผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ร่วมกันและสหกรณ์สามารถบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
          ทั้งนี้สหกรณ์ใดสนใจสามารถขอรับบริการโปรแกรมระบบบัญชีทั้งโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์หรือโปรแกรมสหกรณ์ภาคการเกษตรแบบครบวงจรของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือขอคำแนะนำปรึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โทร 032-321856 ในวันเวลาราชการ////น.ส.ชุติมา ก่อนกำเนิด นักศึกษาฝึกงาน ข่าว

 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี