ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
เทศบาลเมืองบ้านโป่งประมูลเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

วันที่ 7 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 61 คน)
 

           เทศบาลเมืองบ้านโป่งมีความประสงค์จะให้เช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล(หลังที่ว่าการอำเภอบ้านโป่ง) ที่ว่าง (แผง จ.) จำนวน 173 แผง โดยวิธียื่นซองประมูลผู้ประสงค์จะเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลขอรับเอกสารยื่นซองประมูลได้ที่งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในเวลา 08.30 -16.30 น. ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดของผู้เข้าประมูล 1.ผู้เข้าประมูลจะต้องเข้าเสนอราคาประมูลเช่าที่ขายของให้กับเทศบาลไม่ต่ำกว่าที่กำหนดจำนวน 30 บาท/ตารางเมตร/เดือน  2.จำนวนเงินที่ประมูลได้ให้ถือเป็นค่าเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาลต่อเดือน 3.ผู้เข้าประมูลต้องมีวัตถุประสงค์ในการเช่าเพื่อประกอบการค้าเท่านั้น 4.ระยะเวลาการให้เช่ามีกำหนด 4 เดือน (1 กันยายน 2561-31 ธันวาคม 2561) 5.ผู้ประมูลได้ต้องเข้าขายของภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญา คุณสมบัติของผู้ยื่นซองประมูลราคา 1.ผู้เข้าประมูลต้องมีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่เป็นหลักแหล่ง มีอาชีพมั่นคงและเชื่อถือได้ 2.ผู้เข้าประมูลต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล เว้นแต่รัฐบาลของผู้เช่าประมูลได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือคุ้มกันเช่นว่านั้น ผู้ยื่นซองประมูลต้องนำหลักฐานดังต่อไปนี้แนบพร้อมกับซองประมูล 1.หลักฐานใบเสนอราคา 2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3.สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ยื่นซองประมูลราคาต้องใช้ใบเสนอราคาตามที่เทศบาลกำหนด และเสนอราคาไม่ต่ำกว่าที่กำหนด(ราคาประมูลขั้นต่ำ 30 บาท/ตารางเมตร/เดือน) ใบเสนอราคาประมูลให้ลงจำนวนเป็นตัวเลข และตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ และต้องไม่มีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ถ้ามีจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคากำกับไว้ทุกแห่ง ผู้ยื่นซองประมูล ต้องยื่นซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย ยื่นซองด้วยตนเองหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการรับซองประมูล โดยระบุหน้าซองว่า ซองประมูลเช่าที่ขายของในตลาดสดเทศบาล โดยให้ยื่นซองประมูล ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านโป่ง โดยถือเอานาฬิกาในห้องประชุมเป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองประมูลราคาแล้ว จะไม่รับซองประมูลราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการการเปิดซองประมูลราคา เวลา 11.00 น. ในวันเดียวกัน

            ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองบ้านโป่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โทร.032-211114 ต่อ 121


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี