ข่าวประกวดราคา/สอบราคา
กรมป่าไม้ประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

วันที่ 10 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 20 คน)
 

            กรมป่าไม้ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาดำเนินการบำรุงรักษาป่าปีที่ 4 จำนวน 600 ไร่ ในพื้นที่ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี หมายเลข 67 แปลงที่ 1 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานจ้างครั้งนี้อัตราไร่ละ 911.88 บาท (เก้าร้อยสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

            กำหนดดูพื้นที่ปลูกป่าในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 หากผู้ประกอบการสนใจสามารถไปดูพื้นที่โดยกำหนดนัดหมายให้ผู้สนใจไปดูพื้นที่ ณ หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ กจ.4 (อู่ล่อง) เวลา 08.30 น. หรือไปดูสถานที่ด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้ขอรับเอกสารและรายการได้ทราบสถานที่ดำเนินการตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดต่อสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)ไม่ได้

            ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

            ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2561 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้จนถึงก่อนวันเสนอราคา และสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://new.forest.go.th/ratchabur๑๐/th/หรือwww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 -3220- 1395 ในวันและเวลาราชการ

           


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี