ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562

วันที่ 10 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 43 คน)
 

           ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี หรือ Princess Maha Chakri Award เป็นรางวัลพระราชทานระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลงานดีเด่นและสร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศในอาเซียนและติมอร์-เลสเต จำนวน 11 ประเทศ พร้อมกับการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระปรีชาและทรงมีคุณูปการอย่างยิ่งต่อการศึกษา โดยกำหนดให้มีการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 ขึ้น ในระหว่างเดือนมิถุนายน-ธันวาคม 2561 คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยและมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นหรือเคยเป็นครูนอกสถานศึกษาที่สอนผู้เรียนในวัยการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสบการณ์ปฏิบัติงานสอนอย่างต่อเนื่องมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี นับถึงวันที่ออกประกาศนี้ ปฏิบัติงานสอนหรืองานด้านการศึกษาอยู่จนถึงวันรับพระราชทานรางวัล ไม่เป็นผู้ประกอบอาชีพครูสอนพิเศษเป็นอาชีพหลัก ผู้เสนอชื่อต้องบันทึกข้อมูลรายละเอียดในแบบเสนอชื่อให้ถูกต้อง ครบถ้วน พร้อมทั้งแนบเอกสารประกอบการพิจารณา องค์กร/หน่วยงาน 1 แห่ง มีสิทธิเสนอชื่อครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีได้เพียง 1 ครั้ง และ 1 คน การเสนอชื่อมากกว่า 1 ครั้ง หรือมากกว่า 1 คน ถือเป็นโมฆะทั้งหมด พิมพ์ด้วยอักษร TH SarabunPSK หรือ Browallia new ขนาด 16 ครูผู้มีคะแนนสูงสุดจากการตัดสินของคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะได้รับ "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” รางวัลที่ได้รับประกอบด้วย เหรียญทองรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เข็มเชิดชูเกียรติทองคำพระราชทาน โล่ประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัลจำนวน 10,000 เหรียญสหรัฐ

            ขอเชิญผู้สนใจเสนอชื่อครูที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์เพื่อรับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 โดยให้ส่งแบบเสนอชื่อพร้อมเอกสารประกอบ จำนวน 15 ชุด ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี www.pmca.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 032-206934


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี