ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทร รุ่นที่ 89

วันที่ 14 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 46 คน)
 

              นายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ได้รับแจ้งจากกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ว่าศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครนักเรียนศิลปาชีพบางไทรรุ่นที่ 89 ซึ่งจะเปิดฝึกอบรม จำนวน 24 แผนก ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 ถึงมีนาคม 2562  คุณสมบัติของผู้ฝึกอบรมศิลปาชีพ อายุระหว่าง 15 – 50 ปี ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ระดับการศึกษาตั้งแต่ไม่ได้เรียนหนังสือ ถึง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดเพศ ฐานะทางครอบครัวยากจน มีความประพฤติดี มีความตั้งใจที่จะรับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตร และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด มีรายได้น้อยและยากจน หลักฐานการสมัคร ใบสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด) สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร และบิดา มารดา จำนวน 1 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ กรณีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีหนังสือรับรองจากบิดา มารดา ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรอง

            ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครแนบเอกสารหลักฐาน และส่งไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เลขที่ 33 ถนนอำเภอ ตำบลหน้าเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 หรือโทร 032 337932 ต่อ 101, 104 โทรสาร 032 315048 ภายในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เพื่อรวบรวมส่งกองพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชนต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี