ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

วันที่ 17 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 31 คน)
 

              นายประกอบ คงเขียว อุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีร่วมกับที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการและพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมกัลปพฤกษ์ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรม SMEs,OTOP และ Start Up ในจังหวัดราชบุรี ที่ยังขาดความรู้ด้านการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการสถานประกอบการ ให้มีความรู้ และได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล และมีการบริหารจัดการสถานประกอบการที่ดี สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสามารถเพิ่มยอดขายและรายได้ให้สูงขึ้น ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกสถานประกอบการนำร่องเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการสถานประกอบการที่ดี จำนวน 10 สถานประกอบการ ดังนี้ 1.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรลาดบัวขาว 2.โรงงานกุนเชิงภูริ 3.บริษัท ลิ้มกวงเว้ง จำกัด 4.สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด 5.ห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรคอนกรีต 1999 6.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกสับปะรดหวานอำเภอบ้านคา 7.วิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรจรูญศรี 8.บริษัท เซียนฟู้ด อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด 9.บริษัท ผลิตอาหารธรรมชาติ จำกัด 10.บริษัท อาร์แอนด์ดี ฟูดส์ โปรดักส์ จำกัด โดยสถานประกอบการดังกล่าว จะเป็นต้นแบบให้กับสถานประกอบการอื่น ๆ ในจังหวัดราชบุรี ในการเรียนรู้เรื่องการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ระบบมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการสถานประกอบการที่ดีต่อไป


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี