ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day)

วันที่ 22 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 34 คน)
 

                นางอุดม  วงศ์ชนะภัย นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี เปิดเผยว่า สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงานวันถ่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยกรมวิชาการเกษตร ที่เหมาะสมในสภาพพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Field day) ระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรราชบุรี ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ งานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีการเกษตร ให้แก่เกษตรกร นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ ประชาชนทั่วไป รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เข้าเยี่ยมชมผลงานวิจัย ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลงานวิจัยด้านพืช ปุ๋ยชีวภาพ การใช้สารชีวินทรีย์ป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตพืชระบบเกษตรอินทรีย์ นิทรรศการจากหน่วยงานภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยวเชิงเกษตร การคัดบรรจุชมพู่ไทยไปจีน รวมทั้งการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้า


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี