ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดราชบุรีกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย

วันที่ 24 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 44 คน)
 

                นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า ปัจจุบันจังหวัดราชบุรีได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชนและจากสื่อต่าง ๆ ว่ามีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายและเล่นอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในบัญชี ก.และบัญชี ข.ตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 เช่น การเล่นการพนันที่คล้ายคลึงกันการจับสลาก เช่น การสอยดาว การทายเบอร์เลขท้ายสลากกินแบ่งรัฐชิงรางวัลทองทำ เป็นต้น ซึ่งเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่สามารถออกใบอนุญาตให้เล่นการพนันได้เนื่องจากการเล่นดังกล่าวไม่ได้ระบุชื่อเงื่อนไขไว้ในกฎกระทรวง นอกจากนี้การโฆษณาชักชวนให้เล่นการพนันผ่านสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ผู้ใดจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานหรือรับอนุญาตแล้วแต่เล่นพลิกแพลงยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พุทธศักราช 2478 มาตรา 12(2) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายเกี่ยวกับการควบคุมการเล่นการพนักให้มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะเป็นการมอมเมาประชาชนให้ลุ่มหลงมัวเมาในการพนันจนละเลยการประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริต อันเป็นบ่อเกิดของปัญหาอาชญากรรมและปัญหาสังคมด้านอื่น ๆ

จังหวัดราชบุรีได้กำหนดมาตรการและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเล่นการพนันโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้ 1.ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในการรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม ทำการตรวจตรากวดขันมิให้มีการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทในพื้นที่โดยเคร่งครัด หากพบว่ามีการฝ่าฝืนให้จับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเฉียบขาด กรณีที่มีการปล่อยปละละเลยหรือเจ้าหน้าที่มีส่วนเกี่ยวข้องการลักลอบเล่นการพนันที่ผิดกฎหมาย ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ฉบับที่ 24/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 อย่างเคร่งครัด 2.ห้ามมิให้อนุญาตจัดให้มี หรือเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ก.หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน หรือการเล่นอันร้ายแรงอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมห้ามไว้ สำหรับการเล่นอันระบุไว้ในบัญชี ข.หรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายกันหรือการเล่นอื่นใดซึ่งรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่ได้ออกกฎกระทรวงระบุเพิ่มเติมไว้จะจัดให้มีขึ้นได้ต่อเมื่อรัฐมนตรีเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเห็นสมควรและออกใบอนุญาตให้หรือมีกฎกระทรวงอนุญาตให้จัดขึ้นโดยไม่ต้องมีใบอนุญาต

   จังหวัดราชบุรีจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน และหากผู้ใดพบการกระทำความผิดดังกล่าว ให้แจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี หรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี