ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงราชบุรี

วันที่ 24 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 194 คน)
 

              ศาลแขวงราชบุรี จะจัดให้มีบัญชีรายชื่อบุคคลที่ประสงค์จะทำหน้าที่ผู้ประนีประนอมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการไกล่เกลี่ยในศาล จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้

            1.มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำงานสาขาต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในการไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า 10 ปี

            ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับแบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกได้ ณ ศูนย์ไกล่เกลี่ยฯ ประจำศาลแขวงราชบุรีหรือดาวน์โหลด (download) แบบแสดงความจำนงเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงราชบุรี ที่เว็บไซต์ศาลแขวงราชบุรี www.rcbmc.coj.go.thเมื่อกรอกรายละเอียดเรียบร้อยแล้วให้ส่งพร้อมหลักฐานส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จ่าหน้าซอง เรียนผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงราชบุรี ถนนวิชิตสงคราม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000 ภายในวันที่30 กันยายน 2561 ซึ่งจะยึดถือวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นหลัก หากพ้นระยะเวลาตามที่กำหนดดังกล่าวจะไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก

            ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ พร้อมวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการสัมภาษณ์ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2561 โดยปิดประกาศ ณ ศาลแขวงราชบุรี และเว็บไซต์ศาลแขวงราชบุรี www.rcbmc.coj.go.thหรือสอบถามได้ที่ศูนย์ไกล่เกลี่ยและประนีประนอมข้อพิพาทประจำศาลแขวงราชบุรี โทร. 0 3233 7004 ต่อ 121


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี