ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรีประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง “เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ”

วันที่ 28 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 56 คน)
 

              นางรวีวรรณ  เปรมปรี  คลังจังหวัดราชบุรี เปิดเผยว่า มูลนิธิวิจัยและพัฒนาการเงินการคลัง จัดโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ปี พ.ศ.2561 หัวข้อเรื่อง "เจาะลึกการเงินการคลังภาครัฐ” สำหรับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงินการคลังตลอดจนผู้ที่สนใจทั่วไป กำหนดจัดอบรมสัมมนา 2 รุ่น ๆ  ละ 1 วัน สำหรับรุ่นที่ 1 จัดอบรมสัมมนาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ และรุ่นที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่นโฮเทล กรุงเทพมหานคร อัตราค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาทต่อรุ่น ซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการอบรมสัมมนา ค่าเอกสารบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(ไม่รวมค่าที่พัก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการบริหารงานการเงินการคลังภาครัฐให้เป็นปัจจุบัน ทันสมัย สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามระเบียบของทางราชการที่ได้ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเชี่ยวชาญและสามารถบริหารงานด้านการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น แบ่งปันประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการเงินการคลังอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานภาครัฐโดยรวม

            ผู้สนใจสมัครได้ที่ http://frdgf.or.th/หรือhttp://frdgf-training.thaijobjob.com รุ่นที่ 1 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รุ่นที่ 2 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวรัญญู โกมลวานิช (ผู้ประสานงานโครงการ) โทร.0-2127-7000 ต่อ 6938


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี