ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง

วันที่ 31 ส.ค. 2561 (จำนวนคนอ่าน 45 คน)
 

           นายอรุณชัย  พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า ตามที่กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 กฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546  ได้แก่ ปลากระเบนปีศาจครีบโค้ง ,ปลากระเบนปีศาจครีบสั้น ,ปลากระเบนปีศาจแคระ ,ปลากระเบนปีศาจหางหนาม ,ปลากระเบนแมนต้าแนวปะการัง ,ปลากระเบนแมนต้ายักษ์ ,ปลากระเบนราหูน้ำจืด หรือปลากระเบนเจ้าพระยา ,ปลาโรนินหรือปลากระเบนท้องน้ำ,ปลาฉนากเขียว ,ปลาฉนากปากแหลม,ปลาฉนากฟันเล็ก ,ปลาฉนากยักษ์ และกฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสัตว์ป่าชนิดที่เพาะพันธุ์ได้(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้สัตว์น้ำบางชนิด ได้แก่ ปลาโรนิน กลุ่มปลาฉนาก 4 ชนิด กลุ่มปลากระเบนทะเล 6 ชนิด และปลากระเบนเจ้าพระยา เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดที่เพาะพันธุ์ได้ ซึ่งกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กรมประมงมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดดำเนินการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองตามกฎกระทรวงดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561-29 พฤศจิกายน 2561 โดยการรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าให้เป็นไปตามประกาศกรมประมง ลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2558 เรื่องแบบและวิธีการแจ้งการครอบครอง แบบหนังสือกำกับการจำหน่าย การนำพยาน เอกสารหรือหลักฐานมาพิสูจน์ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว การออกใบรับรองการครอบครองซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2558


 
 
 
นายรณภพ เหลืองไพโรจน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี